top of page

Adatvédelmi Nyilatkozat

Általános Rendelkezések

Az Adry and Greg Studio, mint Szolgáltató, Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adry and Greg Studio adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.adryandgreg/adatvedelminyilatkozat címen.

Az Adry and Greg Studio az általa üzemeltetett www.adryandgreg.com weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldalak) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (Ügyfél) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit. 

A Szabályzat Célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása illetőleg kezelése során. 

1. Értelmező Rendelkezések

1.1 Adatkezelő_ Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatkezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja. 

1.2 Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép- ,hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- vagy íriszkép rögzítése)

1.3 Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat- különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4 Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez. 

1.5 Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6 Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

1.7 Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

2. Az adatkezelő megnevezése

Szervezet neve: Adry and Greg Studio

Székhelye: 3518 Miskolc, Dalárda utca 8.

Főtevékenysége: 7420 Fényképészet és Videófelvétel-készítés

E-mail címe: adryandgregstudio@gmail.com

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

Az adatokat az Adatkezelő szervezet vezetősége és a szervezetben dolgozó személyek jogosultak megismerni. Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személy számára nem adja ki. 

4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

A Weboldalak bármely internethasználó által, regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosítanak. 

4.1. Regisztrációs eljárás során megadandó személyes adatok.

Regisztrációs eljárásnak követhetőek a következő események:

Fotózás és videó szolgáltatás esetén a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés megkötésekor az alábbi információkat rögzítjük papír alapon:  (1) azonosításhoz szükséges adatok (név, lakcím, személyigazolvány szám) és (2) kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím). Ezek közül digitálisan a következő adatokat tároljuk: név, e-mail cím és telefonszám.

4.2 Technikai adatok:

Az Adry and Greg Studio a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők (rendelkezésre állás)

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

Az Adry and Greg Studio az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés ,megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adry and Greg Studio olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Az Adry and Greg Studio az adatkezelés során megőrzi 

- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki arra jogosult

- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét

- a rendelkezésre állás: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információkhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.3 Sütik (Cookie-k)

4.3.1 A sütik feladata

- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,

- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl: online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,

- megkönnyítik a weboldal használatát,

- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében.

4.3.2 Feltétlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Szolgáltató weboldalait, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejártukig a látogató számítógépé vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

4.4 Online rendelkezéshez és ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Szolgáltatónak e-számla kiállításhoz szüksége van az Ügyfél pontos nevére és címére is. Az Adry and Greg Studio a számlazz.hu online számlázót alkalmazza az elektronikus számlák kiállításához. Az online számlázóval megosztott adatok adatvédelméért a szamlazz.hu mindenkori üzemeltetője felelős. 

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Az Adry and Greg Studio tevékenységének adatkezelési önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásokat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé melynek köteles a szolgáltató eleget tenni. 

Felhívjuk az Adry and Greg Studio adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (infotv.)

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadon áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

- 2000.évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.)

- 2017. évi LII.törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

5.2 Lakossági (pl. műtermi) fotózás esetén

5.2.1 Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával - az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával - illetőleg a Weboldalak használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.  A marketing anyagokkal kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a szolgáltatásával kapcsolatos híreket, ajánlatokat, reklámanyagokat és információkat küldjön az Ügyfél által megadott e-mail címre.

5.2.2 Az adatkezelés célja a műtermi, esküvői és egyéb lakossági fényképészettel/videózással kapcsolatos tartalomszolgáltatás és az ezzel összefüggő egyéb információk megadása. Az Adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél az időpont egyeztetés véglegesítésével az Adatvédelmi Tájékoztató, illetve a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a következő célokra felhasználhassuk: hírlevél, szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató.

5.2.3 Regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) Adatkezelő általi felhasználási módja a következő: az email címek kezelése az Ügyfél azonosítását, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetve az Ügyfél részére a szervezet által nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó ajánlatok megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el Ügyfél részére. 

5.2.4 Az Ügyfél a hírlevélről bármikor, ingyenes és indoklás nélkül leiratkozhat. Az Ügyfél leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli az Ügyfél adatait.

5.2.5 Az Ügyfél által megadott telefonszám Adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál. 

5.2.6 Az Ügyfél adatait (e-mail cím és telefonszám) számítástechnikai eszközökkel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük, a papír alapon rögzített e-mail címeket pedig a szervezet székhelyén tároljuk. 

5.2.7 A Weboldalak független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldalak felhasználója tudomásul veszi,  hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

5.2.8 A tartalomszolgáltatás során az Adatkezelő igénybe veheti a Google AdWords szolgáltatásait, ezért ezen adatok vonatkoztatásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. Ügyfél tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozáshoz - az Ügyfél által megadott a marketing preferenciájának figyelembe vételével - hozzájárul.

5.2.9 Az Adatkezelő a megadott személyes adatok az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.2.10 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e.mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

5.2.11 Ezen felül az Ügyfelekkel a következő személyes információkat rögzítjük papír alapon szerződéskötéskor a pontos azonosítás céljából:

személyigazolvány szám és lakcím. Ezek a plusz információk kizárólag a papír alapú szerződésen vannak feltüntetve és tárolva (digitálisan nem kerülnek rögzítésre).

5.3 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatok (vagyis azok az adatok, amelyek az Ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ügyfél által használt számítógéppel, böngésző programmal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerükben, másfelől Ügyfél is megadhatja nevét, elérhetőségét, vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. 

A papír alapú szerződések tárolása az Adry and Greg Studio székhelyén történik és a szerződés kötéstől legfeljebb 5 éven belül iratmegsemmisítő használatával megsemmisítésre kerül.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1 Az Ügyfél által megadott adatok kezelése az időpont egyeztetéssel, a megrendelése leadásával vagy a szerződés megkötésével kezdődik és annak törléséig tart. Az adatok maximum tárolási ideje 5 év. A megadott adatok megváltoztatását, vagy törlését az Ügyfél e-mailben indoklás nélkül kezdeményezheti.

6.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. 

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1 Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban nem teszi közzé, harmadik személy részére nem adják át. 

7.2 Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3 A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, illetve élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a 2. pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriai; azon címzettek kategóriai akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ide értve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának időtartama; helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.  Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül.

E-mail: adryandgregstudio@gmail.com

8.3 Helyesbítés joga

Az Ügyfél bármikor jogosult. a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül ​törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.4 Törléshez való jog

Ügyfél az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adry and Greg Studio indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték,

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfél kérésére az Adry and Greg Studio korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok fontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvezne-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó ,általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítja.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtáshoz szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ide értve az említett rendelkezéseken alapuló profil alkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás

Ügyfél a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósági eljárást indíthat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

9.2 Minden olyan esetben ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számár, hogy a felhasználást megtagadja. 

9.3 Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg minden t megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.4 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat. 

Adatkezelő Nyilatkozata

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban megfogalmazott előírásoknak. 

 

bottom of page